is een kenmerk van succesvol onderwijs

Ouderbetrokkenheid

OUDERBETROKKENHEID

Ouderbetrokkenheid is een kenmerk van succesvol onderwijs. Het bevordert de schoolprestaties, werkhouding, het sociaal-emotioneel functioneren en welbevinden van leerlingen (ongeacht de achtergrond van het gezin of het opleidingsniveau van de ouders). Een constructieve samenwerking tussen leerkrachten en ouders is hierbij cruciaal. Deze draagt bij aan een schoolcultuur waarin leerkrachten en ouders zij aan zij staan en bevordert daarmee het werkplezier van leraren én het vertrouwen van ouders in de school.

De Wilgenhoek organiseert met de MR geregeld thema-avonden – het Wilgencafé – om op educatief vlak de verbinding te leggen tussen team en ouders.

EDUCATIEF PARTNERSCHAP

Contact met ouders, samenwerking en ouderbetrokkenheid erkennen we op de Wilgenhoek als een belangrijke factor voor een succesvolle schoolcarrière. We organiseren allerlei activiteiten waarbij uw hulp onontbeerlijk is.

Om meer te weten te komen over educatief partnerschap verwijzen we u naar dit artikel.

Om de leerlingen op 4-jarige leeftijd al direct goed in beeld te hebben vragen we toekomstige ouders signaleringslijsten in te laten vullen. Daarmee proberen we de kinderen direct goed op te vangen. Deze bespreken we 6 weken na de start van uw kind bij ons op school.

Om ieder jaar goed te starten voeren we met alle ouders een kennismakingsgesprek. We stemmen de verwachtingen op elkaar af en luisteren naar u zodat we uw kind nog beter leren kennen. Op deze manier leert u ook de nieuwe leerkracht van uw kind kennen.

In november voeren we voortgangsgesprekken waarbij vanaf groep 5 zowel als uw zoon of dochter wordt uitgenodigd. In dit type gesprek richten we ons op de sociaal emotionele voortgang van uw kind. Dit levert vaak mooie gesprekken op.

Een veilige school maken we samen

Op de Wilgenhoek helpen we kinderen op allerlei manieren om het beste uit zichzelf te halen. Als het gaat om gedrag hanteren we daarvoor in elke klas dezelfde procedures en proberen we voorspelbaar te zijn voor kinderen.

Daarvoor hanteren we op de Wilgenhoek een gedragsprotocol waarin is beschreven hoe we op een positieve maar duidelijke manier omgaan met onze leerlingen en wat we van elkaar verwachten.  De samenwerking tussen school en ouders is van groot belang en draagt er aan bij dat de leerlingen zich gezien voelen en met plezier naar school gaan.

Hier leest u het Gedragsprotocol.

Prettige communicatie tussen ouder en school

Een goede verstandhouding tussen alle opvoeders is een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van leerlingen. We stellen een goed contact met de ouders zeer op prijs. Als u als ouder ergens mee zit, of verhalen (van uw kind) hoort die u niet goed kunt plaatsen, willen wij graag dat u zo spoedig mogelijk om een afspraak vraagt zodat we als leerkracht en school op de hoogte zijn en mee kunnen denken. We verwachten dat we samen in gesprek kunnen om de onderliggende zorg boven tafel te krijgen.

  • We voeren oudergesprekken na schooltijd. Bij voorkeur per mail kan daarvoor een afspraak gemaakt worden. Voor – en onder schooltijd voeren we bij voorkeur geen oudergesprekken, zodat de leerkracht zich kan richten op lesgeven.• Op mail reageren we, in ieder geval, binnen 5 werkdagen. We beantwoorden en lezen mails tijdens werktijd.
  • Als een ouder een gesprek aanvraagt bij de leerkracht zou dat binnen 4 weken plaats moeten vinden, als dat niet haalbaar is, wat incidenteel zo kan zijn,  wordt afgestemd met ouders en intern naar een oplossing gezocht.
  • We gebruiken geen Whatsapp voor schoolse zaken. We vraag u daarvoor gebruik te maken van de daarvoor afgesproken routes. Verlofaanvragen via Digiduif, ziekmeldingen voor 08:30 uur per telefoon en verdere vragen aan het team via mail, telefoon of natuurlijk in persoon.
  • Tijdens de infoavond en middels de schoolgids en Wilgentakje communiceren we hoe we willen dat de communicatielijnen lopen, wat we verwachten van ouders en wat ouders van de school kunnen verwachten.